начало За нас Моден блог ПРИЕМ Видео канал
Контакти in ENGLISH> Профил на купувачa <
ПГ по облекло РУСЕ - ЛОГОМодното училище на Русе ПГ по облекло РУСЕ Русе - какндидат за Европейска столица на културата 2009
НОВО: Достъп до обществена информация ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: Изпълнител на обществена поръчка

Училищен вестник "Съвременници"
Брой 23 - АПРИЛ 2015 г.
Брой 22 - ФЕВРУАРИ 2015 г.
Брой 21 - ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Брой 20 - ЮНИ 2014 г.
Брой 19 - АПРИЛ 2014 г.
Брой 18 - ФЕВРУАРИ 2014 г.
Брой 17 - ДЕКЕМВРИ 2013 г.
Брой 16 - ЮНИ 2013 г.
Брой 15 - АПРИЛ 2013 г.
Брой 14 - ФЕВРУАРИ 2013 г.
Брой 13 - ДЕКЕМВРИ 2012 г.
Брой 12 - ЮНИ 2012 г.
Брой 11 - АПРИЛ 2012 г.
Брой 10 - ФЕВРУАРИ 2012 г.
Брой 09 - ДЕКЕМВРИ 2011 г.
Брой 08 - ЮНИ 2011 г.
Брой 07 - АПРИЛ 2011 г.
Брой 06 - ФЕВРУАРИ 2011 г.
Брой 05 - ДЕКЕМВРИ 2010 г.
Брой 04 - ЮНИ 2010 г.
Брой 03 - АПРИЛ 2010 г.
Брой 02 - ФЕВРУАРИ 2010 г.
Брой 01 - ДЕКЕМВРИ 2009 г.
 
Списък на учебниците за учебната  2014 / 2015 година
9-ти класнатиснете върху линка, за да изтеглите файла
10-ти клас
11-ти клас
12-ти клас
24 септември 2014 г.
ДОГОВОР ЗА СМР
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8-1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 8-2 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

23 септември 2014 г.
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ "А" ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "СМР на обект: "Текущ ремонт на тоалетни в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" и на обект "Ремонт на учебни работилници и кабинети за практическо обучение в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         1. Предмет на поръчката, местонахождение:
       
        ПГО "Недка Иван Лазарова" ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "СМР на обект: "Текущ ремонт на тоалетни в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" и на обект "Ремонт на учебни работилници и кабинети за практическо обучение в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова", със средства осигурени по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", модул "Подобряване на училищната среда" за 2014г.
       Мястото за изпълнение на поръчката е територията на гр. Русе, община Русе, ул. "Велико Търново" 21.

        2. Технически спецификации:

        Предмет на поръчката са два обекта както следва: - Обект №1: "Текущ ремонт на тоалетни в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова"; - Обект №2: "Ремонт на учебни работилници и кабинети за практическо обучение в сградата на Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова".
     Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрени количествено-стойностни сметки, публикувани на профила на купувача.


ИЗТЕГЛЕТЕ: Указания и изисквания към участниците за подготовка на офертата, реда и условията за възлагане на поръчка по реда на чл.14, ал. 4, т. 1 от Законa за обществените поръчки (ЗОП)

ИЗТЕГЛЕТЕ: Приложения

ИЗТЕГЛЕТЕ: Договор за строително-ремонтна работа (проект)


Обучение на възрастни


Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Моден дизайн 2013
Fashion Design of 2013
За нас
История
Патрон
Символи
Екип
Контакти
Прием в ПГО
Специалности
Срокове
Съобщения
ПГО в интернет
Facebook
YouTube
Twitter
Google+
Училищен живот
Учебен процес
Държавни зрелостни изпити
Професии
Участие в живота в общината и региона
Ученически съвет
Извънкласни и извънучилищни дейности
Училищен вестник
Спорт
Галерия
Фото албуми
На стената - постижения на гимназията от регионални, национални и международни състезания и проекти

Партньори
Фирми (стопански и нестопански) и неправителствени организации, с чиято помощ се обогатява учебния и производствения процес в ПГО
Новини
Обяви
Прес съобщения
Проекти - настоящи и минали
Другите за нас
Виртуална книга за отзиви
Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе в интернет 2009 - 2015.
Уебсайтът е създаден и поддържан от клуб "Център за кариерно развитие" и Ученически съвет при ПГ по облекло  2012 - 2015.